Депозиттер

ЗАО «БТА Банк» предлагает депозиты с привлекательными условиями и выгодными процентными ставками. Предлагаемый выбор сроков размещения позволяет оптимально планировать движение Ваших денежных средств с максимальной выгодой.

Преимущества срочных депозитов ЗАО «БТА Банк»

 • Открытие депозитного счета – бесплатно;
 • Возможность капитализации начисленного вознаграждения;
 • Возможность частичного снятия денежных средств со счета срочного депозита;
 • Возможность внесения дополнительных взносов на счет срочного депозита;
 • Льготные условия при досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика.

ЗАО «БТА Банк» предлагает следующие виды срочных депозитов:

Условия вклада

 1. Аманатты жарым-жартылай алууга болбойт;
 2. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
 3. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет;
 4. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда төлөнүп берилген сый акы суммасын Банк тарабынан төмөнкүдөй чен боюнча кайра эсептөө жүргүзүлөт: акча каражаттарынын эсепте анык болгон убактысы үчүн сом боюнча жылдык 2% жана АКШ доллары боюнча жылдык 0,5% жана ашыкча төлөнүп берилген сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

{know_more}

Сроки и годовые процентные ставки

9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
В нацвалюте (сом) 8.0 8.3* 10.0 10.5* 11.0 11.6* 12.0 12.7*
В инвалюте (USD) 2.0 2.0* 2.5 2.5* 3.0 3.0*

* эффективная процентная ставка

Условия вклада

 1. Аманатты жарым-жартылай чыгарууга болот;
 2. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
 3. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет. Аманатка пайыздарды капиталдаштырууга жол берилет.
 4. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда Банк төлөп берилген сый акы суммасын кайра эсептөөнү жүргүзөт жана ашыкча төлөнгөн сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

{know_more}

Сроки и годовые процентные ставки

9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
В нацвалюте (сом) 7.0 7.2* 8.0 8.3* 9.5 9.9* 10.0 10.5*
В инвалюте (USD) 1.5 1.5* 2.0 2.0* 2.5 2.5*

* эффективная процентная ставка

Условия вклада

 1. Аманатты жарым-жартылай алууга жол берилбейт;
 2. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
 3. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет. Аманатка пайыздарды капиталдаштырууга жол берилет.
 4. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда төлөнүп берилген сый акы суммасын Банк тарабынан төмөнкүдөй чен боюнча кайра эсептөө жүргүзүлөт: акча каражаттарынын эсепте анык болгон убактысы үчүн сом боюнча жылдык 2% жана АКШ доллары боюнча жылдык 0,5% жана ашыкча төлөнүп берилген сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

{know_more}

Сроки и годовые процентные ставки

9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
В нацвалюте (сом) 8.0 8.3* 10.0 10.5* 11.0 11.6* 12.0 12.7*
В инвалюте (USD) 2.0 2.0* 2.5 2.5* 3.0 3.0*

* эффективная процентная ставка

Условия вклада

 1. Баштапкы төгүмдүн суммасы: улуттук валютада – 5000,00 сом, чет өлкө валютасында – 100,00 АКШ доллары;
 2. 55 жашка чыккан же пенсиялык күбөлүгүн көрсөткөн кардар менен түзүлөт;
 3. Аманатты жарым-жартылай алууга жол берилет;
 4. Аманатчыга кошумча төгүмдөрдү салууга жол берилет;
 5. Аманатты колдонуу үчүн сый акы күн сайын анык калдык суммасына кошуп эсептелет жана ай сайын төлөнүп берилет. Аманатка пайыздарды капиталдаштырууга жол берилет.
 6. Аманатчы аманатты мөөнөтүнөн мурун талап кылган учурда Банк тарабынан төлөнүп берилген сый акы суммасын кайра эсептөөнү жүргүзөт жана ашыкча төлөнүп берилген сый акы акцептсиз тартипте аманаттын негизги суммасынан эсептен чыгарылат.

{know_more}

Сроки и годовые процентные ставки

9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
В нацвалюте (сом) 7.0 7.2* 8.0 8.3* 9.5 9.9* 10.0 10.5*
В инвалюте (USD) 1.5 1.5* 2.0 2.0* 3.0 3.0*

* эффективная процентная ставка

Депозитный калькулятор

ЗАО «БТА Банк» включено в систему защиты депозитов, гарантирующую полную сохранность денежных вкладов.